Aloaeg3367

Nilgås – Alopochen aegyptiaca – Egyptian Goose

Aloaeg3367