Aloaeg4507

Nilgås – Alopochen aegyptiaca – Egyptian Goose

Aloaeg4507