Podgri2753B.jpg

Gråhakedopping – Podiceps grisegena –Red-necked Grebe

Podgri2753B.jpg