Trotro1089B.jpg

Gärdsmyg – Troglodytes troglodytes – Winter Wren

Trotro1089B.jpg