Trotro4691.jpg

Gärdsmyg – Troglodytes troglodytes – Winter Wren

Trotro4691.jpg