Trotro5924.jpg

Gärdsmyg – Troglodytes troglodytes – Winter Wren

Trotro5924.jpg