Trotro5936.jpg

Gärdsmyg – Troglodytes troglodytes – Winter Wren

Trotro5936.jpg