Trotro5987.jpg

Gärdsmyg – Troglodytes troglodytes – Winter Wren

Trotro5987.jpg