Trotro6457B.jpg

Gärdsmyg – Troglodytes troglodytes – Winter Wren

Trotro6457B.jpg