Trotro7745B.jpg

Gärdsmyg – Troglodytes troglodytes – Winter Wren

Trotro7745B.jpg