Trotro8656B.jpg

Gärdsmyg – Troglodytes troglodytes – Winter Wren

Trotro8656B.jpg