Trotro8752B.jpg

Gärdsmyg – Troglodytes troglodytes – Winter Wren

Trotro8752B.jpg